A napközi működési rendje

 

Napközis az a tanuló, aki a délelőtti tanítási időszak végeztével az iskolában marad.

A napköziből való távolmaradásról a szülő a tanév elején írásban kérvényezheti a megadott nyomtatványon az iskola igazgatójától.

A szülőknek az első tanítási héten, írásban kell jelezniük, hogy a gyerekek egyedül vagy kísérettel távoznak az iskolából.

 

Az oktató és nevelő munka gördülékenységét a szülő azzal tudja segíteni, hogy a pedagógusnak szól, ha a gyermeket hazaviszi és ezt rövid idő alatt meg is teszi.

A napközis tanuló csak a délutános nevelője tudtával tartózkodhat az iskola különböző épületeiben, helyiségeiben (könyvtár, tornaterem, stb...)

 

Foglalkozások ideje:

A csoportonkénti foglalkozás a tanítás befejezésétől 16 óráig tart. Rossz idő esetén 16 órától 16:30-ig vagy a saját termében, vagy a tanév elején megbeszélt szomszédos tanteremben vannak a gyerekek. Jó időben az udvaron.

Összevont csoport működik 16:30 - 17 óra között, ahol szabadidős tevékenységre van lehetőség az udvaron vagy a hosszú épület 8-as számú termében.

 

Napirend és feladatok:

 • Tanítás után a délutános nevelő átveszi a gyerekeket az osztálytanítótól.
 • Délutáni védett tanulási idő: 14:15-15:15-ig, vagy az órarend függvényében a délutános nevelő határozza meg.
 • Szabadidős foglalkozás az időjárástól függően.

 

Védett tanulási idő:

Ez idő alatt a csoport munkáját senki sem zavarhatja meg. A gyereket a szülő a tanulás megkezdése előtt vagy a tanulás befejezésével viheti el. Rendkívüli esetekben a délutános tanítóval történt előzetes egyeztetés alapján ettől a szabálytól el lehet térni. Ez esetben a szülő tudomásul veszi, hogy gyermeke házi feladatának elkészítése a gyermek és a szülő kötelessége. A gyerekek csendes, önálló tanulással végzik a feladatokat, szükség esetén segítséget kapnak a délutános tanítótól. A nevelő a házi feladatok mennyiségi ellenőrzését naponta végzi és láttamozza. Minőségi ellenőrzésre alkalmanként kerül sor, ezt a tanító a láttamozás mellett aláírásával is jelzi. Amennyiben üzenőfüzetet használnak az osztály tanulói, úgy az az iskolai tájékoztató füzettel egyenértékű. Elvesztése esetén minél hamarabb pótolni kell.

 

Szabályok:

 

 • A tanuló a napköziből csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el.

 

 • Ha a tanuló a tanulási idő alatt nem fejezi be a házi feladatát – ezt a délutános tanító jelzi a házi feladat helyén –,a tanulónak és a szülőnek kötelessége a hiányzó feladatot pótolni.

 

 • Hiányzás esetén a szülő feladata gyermeke ebédjének lemondása, függetlenül a térítési díj mértékétől.

 

 • A napköziben váltócipő használata kötelező.

 

 • A napközis eszközök, játékok megrongálása esetén a szülő köteles az okozott kárt megtéríteni vagy új eszközt biztosítani.

 

 • Az otthonról behozott játékokért a délutános nevelő nem vállal felelősséget.

 

 • A tanuló saját felelősségére hozhat be mobiltelefont az iskolába (napközibe), s csak a napközis foglalkozás végén kapcsolhatja azt be.

 

 • A tanórák. illetve foglalkozások védelme érdekében az udvaron, a tantermekben, valamint az iskola egyéb helyiségeiben szülők nem várakozhatnak.

 

 • A szülő, attól a pillanattól kezdve, hogy átveszi gyermekét a nevelőtől, maga felel érte.

 

 • A szülői értekezletek alkalmával az ügyeletes nevelő csak az iskola tanulóiért vállal felelősséget, s kizárólag akkor, ha igényét a szülő személyesen jelezte a mindenkori ügyeletes felé. Az ügyelet ebben az esetben is csak 17 óráig vehető igénybe. Ezután a szülő köteles gyermeke felügyeletéről gondoskodni. Nem iskolás korú testvér nem tartózkodhat szülői felügyelet nélkül az udvaron.

 

 • A foglalkozások után a tanulók feladata, rendet, és tisztaságot  hagyni a teremben.

 

 • Ha a tanítás végeztével a tanítók bezárják tantermeiket, az ügyeletes nevelők azt nem nyithatják ki.

 

 

A tanulói közösség munkáját hátráltató és zavaró gyermeket az iskolai házirend szerint felelősségre vonják, és a szülő felé jelezve számítunk a szülő segítő együttműködésére.

 

Az a napközis tanuló, aki szorgalmával, magatartásával és közösségi munkájával folyamatosan példát mutat, a tanév folyamán dicséretben részesül.